Oferta

Szczegółowa oferta

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Instrukcja eksploatacji składowiska
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Zgłoszenie instalacji emitujących zanieczyszczenia do powietrza
 • Zgłoszenie wodnoprawne
 • Operat wodnoprawny
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Program ochrony środowiska dla gmin i powiatów i ich aktualizacja
 • Raport z realizacji Programów ochrony środowiska
 • Program usuwania azbestu dla gmin i powiatów i ich aktualizacja
 • Inwentaryzacje azbestu i wprowadzanie danych do bazy azbestowej
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych
 • Stała obsługa firm z zakresu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska