Eko Usługi

OFERTA USŁUG


REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA


Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska skierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska, poprzez:

  • wytwarzanie odpadów,

  • odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

  • pobieranie wody powierzchniowej lub podziemnej,

  • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Usługa obejmuje:

  • wyliczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Opłaty oraz wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska podmiot rozlicza za kolejne półrocze do końca miesiąca następującego po danym półroczu.

  • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami dla wytwórców odpadów innych niż komunalne (kart ewidencji odpadu, kart przekazania odpadu) oraz sporządzenie zbiorczego zestawienia odpadów

Na podstawie uzupełnianych systematycznie kart przekazania i kart ewidencji odpadów podmiot sporządza zbiorcze zestawienie odpadów w zakresie ilości i rodzaju wytworzonych, odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów. Zestawienie obejmuje cały rok i należy się z niego rozliczyć do końca pierwszego kwartału roku następującego po rozliczanym.

  • sporządzanie rocznego sprawozdania dla stacji demontażu pojazdów, w tym wyliczenie osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu

Sprawozdanie za dany rok należy przekazać w terminie do 15 lutego następnego roku. Osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi podstawę do ubiegania się o dopłaty do demontażu pojazdów.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp