Eko Usługi

OFERTA USŁUG


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA


Zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymagają

  • planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

  • planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

  • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natury 2000, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony.

Inwestor przekłada do organu administracji samorządowej kartę informacyjną wraz załącznikami.

Na podstawie karty informacyjnej wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co wiąże się z wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko.

Zadaniem raportu jest wskazanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp